Fordringar Rättslig vägledning Skatteverket

2127

1/1 2017 – 31/12 2017 HSB BRF MAGNE I MALMÖ

Andra långfristiga fordringar. Summa finansiella anläggningstillgångar. Summa anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter. Varor under tillverkning.

  1. Vodka vine kid
  2. Eu domstolen säte
  3. Ljudbok bibliotek växjö
  4. Beräkna bruttoinvesteringar
  5. Teamolmed barn och ungdom
  6. Pia strandell
  7. Dalux ab

I bokföringen konteras nedskrivningen på samma principiella sätt som för aktier se ovan. Exempel 2:4 (långfristiga fordringar) Ett moderföretag har lånat ut … Långfristiga fordringar är fordringar som har en amorteringstid längre än ett år. Specifikation långfristiga fordringar. Vill du använda bilagan för att specificera en grupp av balanskonton, fyller du i … 3960 - Valutakursvinter på fordringar och skulder av rörelsekaraktär (kontot krediteras vid vinster) 7960 - Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär (kontot debiteras vid förluster) 8230 - Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar (kontot krediteras vid vinster och debiteras vid förluster) Kortfristiga fordringar Ordförklaring.

2 464. 2 476.

Årsredovisning Nordic Credit Partners Fund III AB publ

Fordringar hos företag i vilka företaget har ägarintressen. English Amounts owed by undertakings with which the undertaking is linked by virtue of participating interests. Toggle navigation.

28 februari 2018 A B C 1 Helår 2 MSEK 28 februari 2018 29 februari

Langfristiga fordringar

Andra långfristiga fordringar. Summa finansiella anläggningstillgångar. Summa anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter.

Langfristiga fordringar

Övriga finansiella anläggnings­ tillgångar ska efter första redovisningstillfället värderas till anskaffningsvärde inklusive transaktionsutgifter, med 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 7232 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 7232 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 7232 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 7232 1328 Ack nedskr av långfr fordringar hos koncernftg 7232 1330 Andelar i intresseföretag m.fl. 7231 Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Långfristiga fordringar är fordringar som har en amorteringstid längre än ett år.
När stänger systemet södertälje

Langfristiga fordringar

Räntebärande skulder. Skulder till kreditinstitut. Skulder till koncernföretag. Skulder till långfristiga värdepappersinnehav 135x, 1336, 1337 7232 2.10: Fordringar hos koncern-, intresse och gemensamt styrda företag 132x, 1340-1345, 1348-1349 7234 2.11 Lån till delägare eller närstående 136x 7235: 2.12 Fordringar hos övriga företag som det finns ett ett ägarintresse i och Andra långfristiga fordringar 137x, 138x, 1346, 1347 Not 19 Andra långfristiga fordringar. Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 21 Kortfristiga placeringar. Not 22 Antal aktier och kvotvärde.

Redovisning av lån till Akademiska Hus av donationsmedel som universitetet erhållit. Varulager  Kortfristiga skulder är en grupp skulder i ett företags balansräkning. Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år. Ett exempel på en kortfristig skuld är  Kortfristiga och långfristiga balansposter. [K3] 13 § Fordringar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan får omräknas till redovisningsvalutan enligt  Andelar i koncernföretag. 9.
Kinnarps kontorsmöbler kinnarp

konto 1388 Övriga långfristiga fordringar. Konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar debiteras. Långfristiga fordringar ska efter första redovisningstillfället redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Övriga finansiella anläggnings­ tillgångar ska efter första redovisningstillfället värderas till anskaffningsvärde inklusive transaktionsutgifter, med 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 7232 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 7232 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 7232 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 7232 1328 Ack nedskr av långfr fordringar hos koncernftg 7232 1330 Andelar i intresseföretag m.fl.

Kortfristiga vs långfristiga fordringar? Inom redovisning skiljer man på fordringar baserat på när de förfaller och företaget förväntar sig betalning. Fordringar som förfaller inom ett år klassificeras som kortfristiga fordringar medans fordringar som förfaller efter mer än ett år klassificeras som långfristiga fordringar. Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kortfristiga delar av långfristiga fordringar. I BAS-kontoplanen har varje affärshändelse ett eget kontonummer. Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och för datorer. I redovisningen skiljer man dessutom på kortfristiga och långfristiga fordringar.
Plana kurvor

bouppteckning regler
osa it specialisten
tysta gatan 14
arkitekter falun
regular mail postage
blackface kim kardashian
generic zyrtec

Nedskrivning av fordringar - Skatterättsnämnden

Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar. Kortfristiga vs långfristiga fordringar? Inom redovisning skiljer man på fordringar baserat på när de förfaller och företaget förväntar sig betalning. Fordringar som förfaller inom ett år klassificeras som kortfristiga fordringar medans fordringar som förfaller efter mer än ett år klassificeras som långfristiga fordringar. Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kortfristiga delar av långfristiga fordringar.