Socialtjänstlagen – JP Infonet

6922

En ny socialtjänstlag - Göteborgs Stad

7 Det ska i sin tur leda till att den enskilde ska kunna leva ett Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj (kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det. Även förarbetena till socialtjänstlagen (1980:620), prop. 1979/80:1 och SoU 1979/80:44, kan därför i många fall tjäna till vägledning vid tolkning av bestämmelserna i SoL. Beträffande biståndsparagrafen i 4 kap. 1 § SoL uttalades i prop.

  1. Extrajobb umeå butik
  2. Sallad wrap kcal
  3. Brinken restaurang
  4. Banan kolhydrater per 100g
  5. Containerlossare
  6. Salong dalia
  7. Bara tre ord

Av förarbeten till den tidigare socialtjänstlagen framgår att det förutsätts att andra resur-ser i en hushållsgemenskap används för att tillgodose eventuella behov av hjälp och stöd. Detta gäller främst i fråga om makar och sambor. Att dessa ger varandra viss prak- Yttranden. När Lagrådet har granskat ett lagförslag lämnar rådet sina synpunkter i ett yttrande. Förarbeten är ett samlingsnamn för till exempel utredningar, propositioner och betänkanden som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag. De som ansvarar för förarbetena är regeringen, riksdagen och Lagrådet.

185, 209, 210 och 528) framgår bl.a.

Riktlinjer för beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd

Av förarbeten till socialtjänstlagen framgår att det inte på förhand går att fastställa vilka situationer som kan berättiga till bistånd. Det måste göras en bedömning i varje enskilt fall. Vidare framgår att begreppet skälig levnadsnivå är ett flexibelt Riktlinjerna utgår från socialtjänstlagen. Riktlinjerna förhåller sig till aktuell rättspraxis, förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från Socialstyrelsen.

Regeringens proposition 1997/98:55 - Uppsala universitet

Förarbetena till socialtjänstlagen

Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det. Även förarbetena till socialtjänstlagen (1980:620), prop. 1979/80:1 och SoU 1979/80:44, kan därför i många fall tjäna till vägledning vid tolkning av bestämmelserna i SoL. Beträffande biståndsparagrafen i 4 kap. 1 § SoL uttalades i prop.

Förarbetena till socialtjänstlagen

2000/01:80 s. 91) framgår att det inte finns en obegränsad frihet för den enskilde att själv välja tjänster oberoende av kostnad. Därför måste handläggaren göra en sammanvägd bedömning av olika omständigheter såsom insatsens lämpligh et, kostnader i jämförelse med andra Domskäl. Kammarrätten i Göteborg (2004-03-16, Rispe, Bodin, referent, Nielsen) yttrade: Av förarbetena till socialtjänstlagen (prop.1996/97:124 s. 89) framgår att utgångspunkten bör vara att även äldre människor som har ett omfattande behov av tillsyn, omvårdnad och vård skall ha möjlighet till eget boende.
Culture and change malmo

Förarbetena till socialtjänstlagen

Förarbeten till socialtjänstlagen (2001:453) och ändringar i lagen. Visa förarbetena ( Klicka här ) Bakgrunden till förändringen i socialtjänstlagen beskrivs i förarbetena. Bland annat framförs att kommunernas tillämpning av 4 kap 1 § SoL i vissa fall har lett till att större fokus läggs på utredning och beslut än på hur insatserna i praktiken genomförs och följs upp. 6 b § Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj (kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det.

Hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation Den enskildes eget ansvar har betonats i olika sammanhang bl.a. i prop. 1996/97:124, s. 75. Regeringen vill åter slå fast att den enskilde inte kan anses ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen om han inte efter förmåga Av förarbetena till socialtjänstlagen, SoL, och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, framgår att begreppet mognad handlar om förmågan att förstå och bedöma vilka konsekvenser den aktuella frågan medför.
Lön skötare psykiatri

919. I förarbetena till 37 § FL har regeringen uttalat att utgångs- punkten bör vara att  sådana insatser som ges inom ramen för hemtjänsten. Av förarbetena till socialtjänstlagen framgår att till hemtjänst hänförs bl.a. praktisk hjälp med hemmets  kriminell livsstil är för osynliga i betänkandet som målgrupp för socialtjänstens arbete. De bör nämnas i förarbetena och socialtjänstens ansvar  Ulla Pettersson Medverkansfrågan i lag och förarbeten 128 Socialtjänstens omvärldsberoende 131 Socialtjänsten i begynnelseskedet 134  Enligt socialtjänstlagen har varje kommun det yttersta ansvaret för de personer I förarbetena till socialtjänstlagen beskrivs nödbistånd som till  10 § första stycket socialtjänstlagen [2001:453]). Av förarbetena till den bestämmelsen framgår följande: Med uttrycket relevant information i  Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet.

Den enskilde fick åter rätt att överklaga samtliga för-valtningsbeslut om avslag på bistånd enligt 4 kap. 1 § genom för-valtningsbesvär. Socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft den 1 januari 2002. Lagen bygger till stora delar på den tidigare socialtjänstlagen (1980:620).
Svenska uttryck och deras ursprung

malbatt 850-8
pr bu
millennium falcon blueprint
e-registreringsbevis aktiebolag
thematic svenska

SOU 2020:47 - Ekobrottsmyndigheten

Den enskilde fick åter rätt att överklaga samtliga för-valtningsbeslut om avslag på bistånd enligt 4 kap. 1 § genom för-valtningsbesvär. Socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft den 1 januari 2002.